Nincs engedélyezve a javascript.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Könyvmolyképző Kiadó Kft. („Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.konyvmolykepzo.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja (továbbiakban: „InfoTv.”).
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

2. Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„érintett”: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.konyvmolykepzo.hu) működő webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”);

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Adatkezelő:

Könyvmolyképző Kiadó Kft.
Székhely: 6728 Szeged, Pázsit u. 18.
Levelezési címe: 6701 Szeged Pf. 784.
Cégjegyzékszám: 06-09-001374;
Adószám: 10628614-2-06
Elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@konyvmolykepzo.hu
Honlapjának címe: www.konyvmolykepzo.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-86825/2015.

4. Adatfeldolgozók

A Társaság a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Társaság IT szolgáltatója (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlésztés):
Overflow Kft.
Székhely: 7683 Dinnyeberki, Fő u. 53.
Levelezési cím: 7621 Pécs Munkácsy Mihály utca 24.
Adószám: 25756306-2-02
Közösségi adószám: HU25756306
Cégjegyzékszám: 02 09 082464

Online fizetés:

BARION
A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti.
Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

PAYPAL
E-mail cím: enquiry@paypal.com
PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349
Adószám: LU22046007

5. Általános rendelkezések

5.1. Személyes adatok kezelése

A Társaság a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Hacsak jogszabály másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik.

Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A Társaság bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. esetén – az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Bizonyos esetekben a megadott személyes adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Így az InfoTv.6. § (5) a) bekezdése alapján az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (elektronikus számlák esetén: számviteli bizonylatolás) céljából, a Felhasználó további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezelés technológiai okból

A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

5.2. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 • Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, meg kell kérnie az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
 • Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozó internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Az előre bejelölt négyzet nem minősül hozzájárulásnak.
 • A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
 • A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

5.3. Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
(hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

 

5.4. Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Társaság felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy

 • az adatok naprakészségében működjenek közre. Így például ha a Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért a Felhasználó felel;
 • ha nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Fentiek nem érintik a Társaság jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

6. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Általános tájékoztatás a sütikről

 • Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket a weboldalán. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
 • A Webáruház a webszerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, ha a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Webáruház használatát a látogatók számára.
  A sütik általánosságban elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
 • A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.
 • A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.
 • A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről:

 • Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
  • a látogató által használt IP cím;
  • a böngésző típusa;
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);
  • a látogatás időpontja;
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás;
  • kattintás
 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
  Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig
  Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
 • Hozzájárulást igénylő sütik:Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
 • Használatot elősegítő sütik
  Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
  Az adatkezelés időtartama 6 hónap;
 • Teljesítményt biztosító sütik
  Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. GoogleAnalytics, AdWords);
  Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése;
  Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usageGoogle AdWords sütik  - erről itt tájékozódhat:
  https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

További információk sütikezeléssel kapcsolatban

Sütitájékoztató

 

A Sütitájékoztatás célja, hogy Ön átfogó ismereteket szerezzen általában a sütikről annak érdekében, hogy

 • az általunk használt sütikről Önt megfelelően informálhassuk, és
 • a tájékoztatás alapján Ön megfelelően élhessen érintetti jogaival.

 

a) Mi az a süti (cookie)?

 

A süti egy kisméretű adatfile, kisméretű adatcsomag. Amikor Ön, mint Felhasználó ellátogat a weboldalaink egyikére, akkor a weboldal felkereséséhez használt böngészőjében, vagy az elektronikus eszközére (pl. számítógépére) kerül elhelyezésre a süti. A sütik lehetővé teszik, hogy az Ön által felkeresett weblapok Önt a következő látogatáskor felismerjék, és ezáltal biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítsanak és általánosságban javítsák a felhasználói élményt az adott oldalak böngészése közben. Ebből következik, hogy a süti többféle lehet, és több célt szolgál.

 

b) Milyen süti típusok léteznek?

 

A sütik alapvetően 4 főcsoportba sorolhatók céljukat tekintve. Az alábbiakban rövid tájékoztatást találhat az egyes típusok kapcsán.

Süti típus megnevezése

Mire szolgál?

Szükséges-e az Ön hozzájárulása hozzá?

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik/

működéshez szükséges sütik/ún.

„alapműködést biztosító sütik”

Az adott weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez szükségesek. Ezek hiányában az adott weboldal egyes részei nem, vagy hibásan jelennének meg. Ezen sütik nem gyűjtenek Önről marketing célú információkat, és nem végeznek látogatói elemzést.

Ezek a sütik jogszerűen alkalmazhatók az Ön hozzájárulásának hiányában is a weblapot üzemeltető jogos érdeke alapján. Az Ön szabad döntése abban áll, hogy felkeresi-e az adott weblapokat, vagy az informálódásra, kommunikációra más csatornát választ esetlegesen.

Statisztikai célú sütik

Ezek a sütik egyrészről a weblapok teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához kapcsolódnak, másfelől lehetővé teszik a weblap-üzemeltetője számára, hogy látogatói elemzést végezzen arra nézve, hogy az Ön, mint Felhasználó hogyan használja az adott weblapot (hány oldalt keres fel, melyik részére kattint az adott oldalnak, milyen hosszú a megtekintése az egyes weboldalaknak, érkeztek-e esetleg hibaüzenetek a felhasználás során).

Mivel ezek már nem az alapműködéshez nélkülözhetetlen sütik, szükséges az Ön hozzájárulása.

Felhasználói élményt növelő, ún. kényelmi sütik

Ezen típusú sütik célja, hogy a weblap használatát megkönnyítsék a felhasználó számára.

Az Ön hozzájárulása szükséges ezek alkalmazásához.

Hirdetési célú sütik

Ezeknek a sütiknek a célja, hogy az adott weblapokon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezért a látogatói tevékenység során olyan információk begyűjtése a cél, amelyek segítik az Ön, mint Felhasználó érdeklődésének megfelelő tartalmak megjelenítését.

Az Ön hozzájárulása szükséges ezek alkalmazásához.

Social media sütik

Ezen sütiknek a célja a honlapokon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató számára. A közösségi média szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjtenek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, az Ön, mint Felhasználó érdeklődésének megfelelő tartalmak megjelenítése érdekében.

Az Ön hozzájárulása szükséges ezek alkalmazásához.

Fentiek alapján látható, hogy az alapvető működést biztosító munkamenet sütik kivételével a látogató önkéntes hozzájárulása szükséges a sütik alkalmazásához.

Az Európai Bíróság a C-673/17. sz. ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy a sütik telepítése kapcsán az önkéntes hozzájárulás megadása az internethasználók (felhasználók) aktív hozzájárulását igényli, így a már előre bejelölt checkbox alkalmazása nem megfelelő.

A magyar Eht. 155. § (4) bekezdése is rögzíti, hogy „[e]gy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

 

A látogatói hozzájárulás bármikor visszavonható és kérhető a hozzájáruláson alapuló személyes adatok törlése. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

c) Milyen általános lehetőségei vannak Önnek a sütik kikapcsolására?

 

Általánosságban is élhet azon jogával, hogy Önről a felkeresett weboldalak ne gyűjtsenek információkat. Ebben az esetben lehetősége van az Ön által használt internetes böngészőjének beállításaiban akár részben, akár teljesen kikapcsolni a sütik használatát. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat általában az egyes böngészők „Beállítások” menüpontjában találhatja meg.

 

Weboldalainkon használt sütik

 

Amennyiben ellátogat a weboldalaink egyikére, Ön az alábbi sütikkel és ahhoz kapcsolódó adatkezeléssel találkozhat.

Milyen adatokról van szó?

Süti meg-nevezése

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Alapműködést biztosító sütik

RBSessionID

A weboldalaink alapműködésének biztosítása érdekében, a felhasználói munkamenet azonosításához használjuk.

Jogos érdek

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján]

Amíg Ön az oldalon tartózkodik

Felhasználói élményt növelő, ún. kényelmi sütik

RBOnce-Popup-2

A felugró ablakok (pop-up) alkalmazásánál, azok megjelenésének elősegítése, és amennyiben a felugró ablaknál beállításra kerül, hogy csak egyszer jelenjen meg, a megjelenés tényének technikai rögzítéséhez

Önkéntes hozzájárulás

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján]

Önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb 1 évig

RBCookieAlert

A Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapuló sütik tekintetében tárolja a Felhasználó választását

Önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb 20 évig

RBCookie_RBLastVisitedProducts

Webshopunk használata esetén az utoljára megtekintett terméket tároljuk benne

Önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb 30 napig

RBCookie_RBWebShopBasketID

Webshopunk használata esetén a válogatáshoz létrehozott kosár ID-jét tároljuk benne, hogy a legközelebbi oldallátogatáskor is rendelkezésre álljanak a felhasználó kosarába összeválogatott termékek

Önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb 1 évig

Statisztikai célú sütik

Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook pixel

A weboldalakba helyezett követőkódok által használt sütik, amelyek elsődleges feladata a látogatottsági statisztikák elemzése

Önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb 2 hónapig

7. Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

7.1. Regisztráció a Társaság honlapján

 • A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.
 • A személyes adatok kezelésének célja:
  • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése;
  • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
  • Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról;
  • Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető;
  • A honlap használatának elemzése;
  • a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások (pl. kívánságlista létrehozása, Törzsvásárlói programban való online részvétel) nyújtásának biztosítása;
  • a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

7.2. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 • A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja:
  • Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
  • Reklámanyag küldése
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 7.3. Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

7.4. Adatkezelés a Társaság webáruházában

 • A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
 • A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
 • A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6 év végéig.
 • A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

 

 7.5. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 • Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes.
 • A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.

 

 7.6. Direkt marketing célú adatkezelés

 

 • Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 • A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
 • A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
 • A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható.

8. Az érintettek kérelmének előterjesztése, a Társaság intézkedései

 • Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók, mint érintettek, a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Társaság levezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben illetve a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.), tájékoztatást kérhetnek.
 • A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.
 • A Társaság díjat számíthat fel a GDPR-ben foglalt esetekben a tájékoztatás, illetve másolat igénylése esetén.
 • A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.
 • Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, úgy az érintettet panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • A Társaság a Rendelet és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelemalapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.
 • Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 • Bírósági jogorvoslat: Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • Kártérítés és sérelemdíj: A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 • Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Törvényszék, vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.
 • Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név és cím: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu.

9. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

 • Jelen Tájékoztatóban foglalt szabályok 2018.05.25. napjával lépnek hatályba. A Társaság a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.
 • A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.